Reklamačný poriadok

Článok 1: Právo kupujúceho na reklamáciu vadného /chybného/ tovaru

1.1 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

1.3 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

1.4 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, nemôže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

1.5 Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru. Za vadu sa nedá považovať zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, poprípade nesprávneho zásahu. Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len reklamácia), je vedúca predajne alebo ňou poverený pracovník povinný:

1.6 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.

1.7. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

 • pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi reklamačný lístok (potvrdenie)
 • o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie
 • poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa §622 a 623 Občianskeho zákonníka, na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje,

§ 622 Občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

§ 623 Občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 • určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých dvanástich /1-12 / mesiacoch od kúpy, môže ju predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich / 13 – 24 / mesiacov od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. V prípade reklamácie tovaru po 12 mesiacoch od kúpy má spotrebiteľ, možnosť zaslať reklamáciu, ktorá bola predávajúcim odborne posúdená ako neopodstatnená, na odborné posúdenie autorizovanej a akreditovanej osobe, firme prípadne súdnemu znalcovi.

Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, pričom počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie t.j. účelne vynaložené náklady, (úhrada za vyhotovenie odborného posudku, úhrada poštovného, ...). Takto znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Zákazník je povinný si vybavenú reklamáciu prevziať v mieste uplatnenia reklamácie najneskôr na 30-ty deň.

Ak zákazník si nevyzdvihne vybavenú reklamáciu najneskôr na 30-ty deň, má sa zato, že reklamácia bola vybavená v 30-
dňovej lehote.

Po uplynutí doby pre vybavenie reklamácie má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorá sa nedá odstrániť podľa článku 6 tohto reklamačného poriadku. Vedúca predajne alebo ňou poverený pracovník príjme reklamáciu, ak je tovar kompletný, riadne vyčistený, vysušený a posúdeniu reklamácie nebránia všeobecné zásady hygieny. (v opačnom prípade predávajúci nie je povinný reklamáciu prijať a vyzve kupujúceho aby tovaru uviedol do stavu popísaného vyššie). O neprijatí reklamácie z dôvodu nedodržania všeobecných zásad hygieny zo strany zákazníka vyhotoví vedúca predajne alebo ňou poverený pracovník do reklamačnej knihy zápis s menom zákazníka, uvedením vzoru výrobku, dátumu.

Článok 2: Miesto pre uplatnenie reklamácie

Reklamácie vybavuje predávajúci v pracovných dňoch a to telefonicky, alebo písomne. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na adresu BIBIONE s.r.o., Včeláre 15, 044 02 Dvorníky - Včeláre, spolu s kópiou platného dokladu o zakúpení, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
 3. doručenie kópie faktúry vydanej predávajúcim

Reklamovaný tovar doručí kupujúci na adresu predávajúceho BIBIONE s.r.o., Včeláre 15, 044 02 Dvorníky Včeláre doporučene. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu.

Reklamačný/Výmenný formulár je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí reklamačný formulár). Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na predávajúceho na číslo +421 902 315 718, prípadne na e-mail info@leonpapuce.sk

2.1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné,
teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

 • Obuv BIBIONE , Mlynská 21, KOŠICE 044 01
 • Obuv BIBIONE, A. Sládkoviča 306/3, ZVOLEN 960 01

2.2. V mieste určenom podľa bodu 2.1 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci
povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

2.3. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Článok 3: Lehota pre uplatnenie reklamácie

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, i za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe. Lehota pre uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24  mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením rozsahu a podmienok záruky. Ak to umožňuje povaha tovaru, postačuje miesto záručného listu doklad o zakúpení tovaru. Právo na reklamáciu tovaru kupujúcemu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe.

Reklamáciu tovaru – vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady , aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, po ktorej pri správnom užívaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojím vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho užívania vydržať. Ak sa vybaví reklamácia výmenou chybného tovaru za nový, beží lehota pre uplatnenie reklamácie zas od okamihu prevzatia nového tovaru kupujúcim.

Článok 4: Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci dostal tovar do stavu, ktorý kúpnej zmluve zodpovedá a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí v prípade, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Článok 5: Odstrániteľné vady

Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, kedy ich odstránením neutrpel vzhľad, funkcia a kvalita výrobkov a oprava môže byť prevedená riadne v stanovenej lehote. Lehota pre odstránenie vady nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu !!!

Predávajúci je povinný uviesť bezplatne a bez zbytočného odkladu vec do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, ak to nie je k povahe vady neúmerné, alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie ( reklamačný lístok ) o tom, kedy reklamáciu uplatnil, ako i o prevedení opravy a o dobe jeho trvania.

Článok 6: Neodstrániteľné vady

Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré sa nedajú v stanovenej lehote bezo zbytku odstrániť a ktoré bránia tomu, aby výrobok mohol bol riadne užívaný. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, môže kupujúci požadovať:

 1. výmenu tovaru za iný, bezvadný
 2. zrušenie kúpnej zmluvy (kupujúci vráti tovar a obdrží späť kúpnu cenu)

Ak sa vyskytne na tovare iná neodstrániteľná vada, ktorá nebráni v jeho užívaní, vzniká kupujúcemu právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Tie isté práva ako pri výskyte neodstrániteľných vád má kupujúci i vtedy, ak sa prejavia na tovare rovnaké odstrániteľné vady i po predchádzajúcich dvoch opravách alebo ak sa vyskytujú na tovare súčasne aspoň tri odstrániteľné vady.

Článok 7: Tovar predávaný za nižšie ceny

Výrobky, ktoré majú vady a nič nebráni, aby mohol byť výrobok používaný k určenému účelu, predávajúci upozorní kupujúcich, že výrobok má vadu a o akú vadu ide. Za vady výrobkov, pre ktoré bola zjednaná nižšia cena, predávajúci nezodpovedá. Ak sa vyskytne na výrobku predávanom za nižšiu cenu iná neodstrániteľná vada, ktorá však nebráni v použití k danému účelu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. Za vadu, na ktorú bola poskytnutá zľava, predávajúci nezodpovedá a kupujúci nemôže na takúto vadu uplatňovať reklamáciu.

Článok 8: Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, prísl. alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
 12. bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

Článok 9: Spôsoby vyriešenia reklamácie

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Článok 10: Riešenie sporov

V sporoch vzniknutých v rámci reklamačného jednania rozhoduje súd.

Článok 11: Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. 

Návrh musí obsahovať :

 1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu , tel. kontakt b) presné označenie
 2. predávajúceho,
 3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 4. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 5. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane DPH. Oprávnená PO môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady. Alternatívne riešenie sporov sa končí dňom : a) uzavretia dohody podľa, b)vydania odôvodneného stanoviska, c) odloženia návrhu podľa , d) úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je PO , f) vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu. Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov: http://www.soi.sk/sk/Alternatívne-riešenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Článok 9: Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.02.2019 

Orientácia pre správne rozhodnutie o oprávnenosti spotrebiteľskej reklamácie

Vychádza z ustanovení reklamačného poriadku špecifikujúceho vo svojom obsahu podmienky pre uplatnenie reklamácie.

Ak sú to tieto podmienky splnené, musí vedúca predajne, popr. iný určený zodpovedný pracovník prihliadnuť najmä:

a) k celkovému opotrebeniu výrobku, kde reklamáciu nepovažujeme za oprávnenú, ako napr.:

 • schodené podošvy
 • znehodnotenie podšívok pôsobení potu
 • ochodenie pätníkov
 • deformácia pier a opätkov
 • poškodenie obuvi okopaním
 • zvlnenie či zvrásnenie zvrškového materiálu vplyvom opakovaného ohybu pri chôdzi
 • zašpinenie výrobku
 • zmena vzhľadu zvrškových materiálov vplyvom pôsobenia vlhkosti, posypových solí v zimnom období a pod.
 • nesprávne obúvanie bez obúvacej lyžice, rozšnurovanie, rozopnutie upínacích pásikov, roztvorenie zipsu atď., čím dochádza k narušeniu šitých spojov, k deformácii opätkov a pod. alebo naopak k poškodeniu obuvi, najmä predratie podšívok na päte pri nosení nezaviazanej obuvi
 • násilná manipulácia so súčasťami obuvi (zipsy a iné)
 • pri vniknutí nečistôt do predmetných súčastí

b) k účelovému používaniu výrobku – napr.:

 • nevhodnému použitiu spoločenskej obuvi k vychádzkovému účelu
 • vychádzkovej obuvi používanej k účelom turistiky
 • obuvi športovej pre halové športy použité voľne v teréne a na účely vychádzkové
 • obuvi rekreačnej na účely pracovné a pod.
 • predávajúci nezodpovedá za nevhodne vybratý druh, strih, veľkosť, tvar , a šírku obuvi – tieto argumenty nemôžu byt použité pri následnej reklamácii tovaru

c) k udržovaniu a ošetrovaniu – napr.:

 • zabezpečovanie priebežne a včas opravy pätníkov, znosených bežne opotrebených podošiev, porušených šitých spojov a iné
 • ošetrovanie vhodnými čistiacimi a konzervačnými prostriedkami (najmä prírodných koží)
 • správnemu vysúšaniu výrobku po premočení – nesmie byť prevádzané na vykurovacích telesách
 • ak došlo k poškodeniu výrobku, resp. jeho súčasti stykom s vykurovacími telesami v dopravných prostriedkoch v zimnom období
 • poškodenie obuvi vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok a pod.

d) k poškodeniu výrobku a jeho vzhľadu vplyvom – napr.:

 • straty ozdoby či inej súčasti
 • pretrhnutím a prerezaním zvrškového alebo spodkového materiálu, poškodením podošvy ostrými predmetmi ( sklo, kovové časti ), zlomením podošvy a pod.
 • poškodenie športovej účelovej obuvi ( napr. lyžiarskej skeletovej ) vplyvom pádu, prejavujúcim sa ako deštrukcia materiálu, pracky, strata upinacích laniek a pod

e) ku správnej voľbe veľkosti a obvodovej šírke výrobku. Vplyvom nedodržania môže dôjsť napr.:

 • k deformácii materiálu zvršku u obuvi prílišným preťažením, eventuálne deštrukciou a vytrhnutí zo záložky spoja s podošvou
 • pretrhnutím podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov či nechtov palca
 • praskaním zvršku materiálu v obvodoch výrezu priehlavku, príp. našitím derbových dielcov na priehlavku

f) k dodržiavaniu pokynov uvedených v písomnom návode letáku

g) k charakteristickým vlastnostiam výrobkov daným použitým materiálom a technológií spravovania napr.:

 • obuv z prírodnej kože nemôže vzhľadom ku svojim vlastnostiam - priedušnosťou a tým aj schopnosťou nasať kvapalinu - odolávať aj napriek prevedenej kožiarskej a obuvníckej úprave trvalejšiemu pôsobeniu vlhkosti z vonkajšieho prostredia. Tieto požiadavky splňuje výlučne obuv celo gumená a celo plastová – odlievaná, ktorá musí byť absolútne nepriepustná. V prípadoch, keď je táto obuv opatrená zipsom alebo spojenie dielov je prevedené šitím, sa nedá od nej požadovať absolútnu vodo nepriepustnosť.
 • Každý farbený materiál za prítomnosti vlhkosti môže uvoľňovať farbu, preto je nutné ho ešte pred prvým použitím ošetriť prípravkami určenými na zamedzenie uvoľňovania. Nejedná sa o materiálovú chybu, ale o prirodzenú vlastnosť farbeného materiálu. Farbený resp. dofarbovaný materiál je preto nutné pravidelne ošetrovať prípravkami na to určenými.

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov / občiansky zákonník / a zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 

Výmena tovaru za iný v prípade, že zákazníkovi nevyhovuje veľkosť, tvar, typ je možná do 14 dní, tovar stačí spolu s vyplneným Výmenným formulárom zaslať na adresu predávajúceho BIBIONE s.r.o., Včeláre 15,044 02 Dvorníky - Včeláre. Tovar požadovaný na výmenu nesmie byť v nižšej cene ako pôvodne zakúpený. 

V Včelároch 01.02.2019

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Pokračovať v objednávke